2020-10-07 12:16:49

Organizacija rada ©kole 2020./21.

U svrhu što kvalitetnije organizacije rada Škole, prila¾emo nekoliko organizacijskih dokumenata kojima se rukovodimo u vošenju škole.


Osnovna ¹kola Vladimira Gortana ®minj